Cel szkolenia wstępnego BHP: Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeszkolenie zatrudnionych pracowników rozpoczynających pracę na powierzonych stanowiskach zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Cel szkolenia wstępnego BHP to przekazanie pracownikom wiedzy umożliwiającej bezpieczne wykonywanie powierzonych im obowiązków oraz zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym.

Edukacja w zakresie przepisów BHP prowadzona jest jako szkolenie wstępne oraz szkolenie okresowe. Kodeks pracy stanowi, że szkolenie odbywa się tylko w okresie pracy, a koszty ponosi pracodawca odpowiedzialny za ochronę życia i zdrowia pracownika.

Cel wstępnego szkolenia BHP

Przed dopuszczeniem pracowników do pracy pracodawcy muszą zorganizować wstępne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem szkolenia wstępnego BHP jest przekazanie pracownikom wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań zawodowych z uwzględnieniem przepisów BHP. I informuj pracowników o wszelkich zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać w danym miejscu pracy. Szkolenie wstępne BHP obejmuje: szkolenie ogólne oraz szkolenie w miejscu pracy.

Kto prowadzi szkolenia BHP? Szkolenie takie może przeprowadzić pracodawca wykonujący takie zadania (pracownicy służby BHP), ale w większości przypadków powierza to zadanie specjalistom z firm zewnętrznych, którzy mogą uczyć, jak praktykować przyjazne warunki BHP. Wykładowcy posiadają szeroką wiedzę zawodową i praktyczną oraz są świadomi znaczenia bezpiecznego środowiska pracy. Z pomocą ekspertów pracodawcy mogą podjąć decyzję o wdrożeniu wstępnego szkolenia stacjonarnego lub internetowego.

Jakie są wytyczne dotyczące wstępnego szkolenia BHP?

Szkolenie BHP to szkolenie trwające nie krócej niż 90 minut, które umożliwia przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP.

Szkolenie wstępne BHP obejmuje:

  • Szkolenie ogólne.
  • Szkolenia w miejscu pracy.

W pierwszym przypadku chodzi o zapoznanie pracowników z najważniejszymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy i regulaminach pracy. Pracownicy powinni znać zasady BHP ustalone przez daną placówkę, w tym wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Wstępne szkolenie BHP – szkolenie w miejscu pracy

Celem szkolenia w miejscu pracy jest zapoznanie pracownika ze wszystkimi czynnikami ryzyka w miejscu pracy, z jakimi się spotka. Ponadto pracownik rozumie zagrożenia, z jakimi będzie się zmagał podczas pracy, sposoby zabezpieczenia się przed ewentualnymi zagrożeniami oraz sposoby bezpiecznej pracy na danym stanowisku. Instruktorzy powinni posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe, a także przygotowanie dydaktyczne, które umożliwi im właściwą realizację programu szkolenia.

Kiedy odbywa się szkolenie zawodowe?

Zawsze w miarę możliwości narażaj się na zagrożenie dla zdrowia, zanim nowy pracownik rozpocznie pracę na danym stanowisku lub innym stanowisku. W ramach szkolenia wstępnego BHP szkolenie stanowiskowe prowadzi również pracownik, który zostaje przeniesiony na nowe stanowisko, na którym będzie narażony na zagrożenia dla zdrowia.

Jeżeli pracownikom powierza się wykonywanie czynności zawodowych na więcej niż jednym stanowisku, muszą oni przejść takie szkolenie na każdym stanowisku. Pracodawcy są zobowiązani do zorganizowania szkoleń wstępnych BHP dla pracowników – szkoleń stanowiskowych, jeśli na danym stanowisku pracy zostaną wprowadzone zmiany w procesach technicznych, wprowadzające stosowanie substancji niebezpiecznych i innych maszyn.

Szkolenie w miejscu pracy obejmuje:

  • Wstępna rozmowa instruktora z pracownikiem, który będzie wykonywał pracę w danej lokalizacji.
  • Wyjaśnij i opisz każdą czynność, którą będą wykonywać pracownicy przy zachowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Kontroluje wykonywanie zadań przez pracowników, którzy są nadal zatrudnieni pod opieką instruktora.
  • Wykonuj powierzone zadania samodzielnie pod okiem nauczycieli.
Cel szkolenia wstępnego BHP
Cel szkolenia wstępnego BHP

Szkolenie stanowiskowe kończy się weryfikacją przekazanych przez instruktora informacji w zakresie bezpiecznego wykonywania specjalistycznych zadań w miejscu pracy. Tylko pozytywna ocena jest podstawą do podjęcia pracy przez pracodawcę.

Czy każdy pracownik przeszedł taki sam okres szkolenia? Nie, czas spędzony na szkoleniu w miejscu pracy zależy od doświadczenia zawodowego pracownika, jego kwalifikacji oraz zagrożeń, z jakimi się spotka w danym miejscu pracy.

Generalnie czas trwania szkolenia wstępnego zależy od liczby pracowników i rodzaju działalności w danej firmie. Takie szkolenie BHP jest obowiązkowe i obejmuje wszystkich nowych pracowników niezależnie od czasu trwania ostatniego szkolenia wstępnego u poprzedniego pracodawcy.

Każdy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z przepisami BHP, do udziału w zorganizowanych szkoleniach i szkoleniach ogólnych i zawodowych, a także do zdawania egzaminów kontrolnych.

Skuteczność wstępnego szkolenia BHP?

Szkolenie wstępne BHP jest ważne przez 6 miesięcy dla pracowników zarządzających pracownikami i 12 miesięcy dla pracowników na innych stanowiskach. Przed upływem tego okresu pracodawca jest zobowiązany do organizowania okresowych szkoleń BHP od dnia rozpoczęcia pracy na powierzonym stanowisku.

Jaki dokument jest wydawany jako zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego BHP? Jest to karta szkolenia wprowadzającego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokument ten potwierdza udział w szkoleniu ogólnym i szkoleniu w miejscu pracy. ważny! Każdy rodzaj nauczania różni się pod względem wyszkolenia i kwalifikacji nauczycieli.